УСТАВ НА ЧИТАЛИЩЕ „ЗАРЯ 1902г.” с. ВАКАРЕЛ

 

НАЧАЛО

вписан в регистрите на Софийски Окръжен съд с решение № 2 от 30.12.2009г.по фирмено дело 1169/1997.

 

УСТАВ

НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ”ЗАРЯ 1902г.” с. ВАКАРЕЛ ОБЩИНА ИХТИМАН,

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

І. ЦЕЛИ

            Чл.1 Целите на Народно читалище „ Заря 1902г.” с. Вакарел са да създава и разпространява сред жителите на с. Вакарел културни  ценности. Да развива творчески способности и да задоволява научно - образователните, духовните, естетическите и нравствено - етичните потребности на вакарелското население. Да проучва историята на селото и да изгражда истински родлюбци. Да се изявява като информационен посредник между населението от една страна, администрацията на  местно и национално ниво, бизнеса и  обществени и неправителствени организации от друга. Да осигури достъп  на широка част от населението до новите информационни технологии, модерните средства на комуникация и глобалното общуване. Да работи сред младижите и подрастващите, като подпомага цялостното им изграждане като хармонично развити личности.

ІІ. СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

            Чл.2  За постигане на целите си Народно читалище „ Заря 1902г.урежда:

1.      обществена библиотека на свободен достъп, в която се събира, съхранява, организира и предоставя за ползване библиотечен фонд, извършва се библиотечно-информационно обслужване и достъп  до автоматизирани мрежи на различни обществени библиотеки;

2.      създаване и поддържане на електронни информационни мрежи и информационен център за свободен достъп до интернет;

3.      самодейни колективи, школи, кръжоци, курсове по изкуствата и за изучаване на чужди езици, научно- технически знания, битова култура, народни университети и лектори и др.;

4.      клубове и формации за развитие на младежки и спортни дейности;

5.      полудневни социални центрове за деца и възрастни;

6.      клубове по интереси за проучвателска и  събирателска дейност в областа на фолклора, етнографията, краезнанието, екологията, дизайна, и др.

7.      кино и видео показ, дискотека, видеотека;

8.      ателиета за художествени народни занаяти;

9.      концерти, спектакли и изложби;

10.  фестивали, празници и ритуали;

11.  издаване на печатни материали, извършване на компютърни и офис  услуги , читалищно кафене, книжарница и други стопански дейности, които не подменят целта на читалището и не противоречат на законите на страната.

12.  етнографска музейна колекция;

13.  архивни документална и фотографска колекции.

ІІІ. СЪСТАВ НА ЧИТАЛИЩЕТО

            Чл. 3. Член на на Народно читалище „ Заря 1902г.с. Вакарел може да бъде всеки български гражданин без разлика на пол, образование, имотно състояние, вероизповедание и етническо самосъзнание, който спазва устава на читалището и законите на страната , участвува активно в читалищния живот и не е поставен под запрещение.

            Чл. 3 а Членовете на Народно читалище „ Заря 1902г.”са индивидуални и колективни

            Чл. 4.  Индивидуалните членове на читалището са действителни, спомагателни, благодетелни и почетни.

            Чл. 5. Действителен член на читалището може да бъде всяко пълнолетно лице, което спазва устава на читалището, активно участвува в дейността му, плаща годишен членски внос и имат право да избират и да бъдат избирани.

            Чл. 6. Спомагателен член на читалището може да бъде всяко непълнолетно лице, което спазва устава на читалището.

            Чл. 7. Действителните и спомагателни членове се приемат за такива по решение на читалищното настоятелство.

            Чл. 8. Благодетелен член на читалището е този, който подари на читалището сума в размер на петстотин лева или вещи на същата стойност.

            Чл. 9. Почетни членове на читалището са граждани с особени заслуги към читалищното дело във Вакарел.

            Чл. 10. Почетните и благодетелни членове на читалището се обявяват от общото събрание на читалището по предложение на настоятелството.

            Чл. 11. Колективните членове съдействат за осъществяване целите на читалището, подпомагат дейностите, поддържането и обогатяването на материалната база и имат право на един глас в общото събрание. Колективни членове могат да бъдат:

1.      професионални организации;

2.      стопански организации;

3.      търговски дружества;

4.      кооперации и сдружения;

5.      културно-просветни и любителски клубове и творчески колективи.

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

            Чл. 12. Действителните членове на Народно читалище „ Заря 1902г. имат право:

1.      да участват в редовните и извънредни общи събрания.

2.      да избират и да бъдат избирани в ръководните органи на читалището.

3.      да получават информация за дейноста на читалището.

4.      да обсъждат всички въпроси свързани с дейноста на читалището.

      Чл. 13. Спомагателните членове на читалището имат право да участват в общите събрания със съвещателен глас.

Чл. 14. Почетните и благодетелни членове на читалището имат права на действителни, ако отговарят на чл. 5 от устава.

Чл. 14а Колективните членове имат правата  на действителните съгласно чл.12 от устава и право на един глас в общото събрание.

Чл. 15. Членовете на читалище Народно читалище „ Заря 1902г.”  са длъжни:

1.      да спазват устава на читалището.

2.      да участвуват активно в читалищния живот;

3.      да участват в общите събрания.

4.      да пазят и обогатяватчиталищното имущество.

5.      да плащат редовно членския си внос.

6.      да изпълняват решенията на общото събрание, настоятелството и проверителната комисия.

V. УПРАВЛЕНИЕ НА ЧИТАЛИЩЕТО.

            Чл. 16. Народно читалище „ Заря 1902г.”  се управлява от общото събрание, настоятелството, председател и проверителна комисия.

            Чл. 17. Текущата дейност на читалището се организира от секретар, който се назначава от председателя по рeшение на настоятелството.

            Чл. 18. Върховен ръководен орган на читалището е общото събрание. То се състои от всички действителни членове на читалището.

            Чл.19. (1) Общото събрание:

1.      изменя и допълва устава.

2.      избира и освобождава членовете на настоятелството, председателя и проверителната комисия.

3.      приема вътрешни актове, регламентиращи дейността на читалището.

4.      приема бюджета на читалището.

  1. определя основни насоки на дейността на читалището;

6.      взема решение за членовете на читалището в читалищни сдружения и в Съюза на народните читалища.

7.      изключва членовете на читалището.

8.      приема годишните отчети до 30 март на следващата година.

9.      отменя решения на органите на читалището.

10.  взема решения за прекратяване на читалището.

11.  отнася до съда незаконосъобразни решения на ръководните органи.

12.  провъзгласява почетните и благодетелните членове на читалището.

13.  определя размера на годишния членски внос;

14.  взема решения за откриване на клонове на читалището след съгласуване с общината

(2) Решенията на общото събрание са задължителни за другите органи на читалището.

      Чл. 20. (1) Редовно общо събрание се свиква от настоятелството най малко един път в годината.

      (2)Извънредно общо събрание може да бъде свикано по решение на настоятелството, по искане на проверителната комисия или на една трета от членовете на читалището с право на глас.

(3)При отказ на настоятелството да свика извънредно общо събрание, до 15 дни от постъпването на искането проверителната комисия или една трета от членовете на читалището с право на глас могат да свикат извънредно общо събрание от свое име.

            Чл. 21. (1) Решенията на общото събрание се взимат с мнозинство от половината от присъстващите действителни членове.

(2) Решенията за прекратяване на читалището, промяна на устава, отмяна на решения на ръководните органи, откриване на клонове и изключване на членове се вземат с квалифицирано мнозинство от 2/3 от гласовете на действителните членове.

(3) Две трети от действителните членовете на Народно читалище „ Заря 1902г.”   могат да предявят иск пред Софийски окръжен съд за отмяна на решение на общото събрание, ако то противоречи на закона за Народните читалища или устава.

            Чл. 22. Общото събрание се свиква с покана, съдържаща дневния ред на събранието, мястото и началния час за провеждане. Поканата се дава на действителните членове и се залепва на вратата на читалището и на общодостъпни места в с.Вакарел седем дни преди датата на събранието.

            Чл. 23. Общото събрание е редовно ако присъстват повече от половината действителни членове. При липса на кворум събранието се отлага с един час. Тогава събранието е законно, ако на него присъстват не по-малко от една трета от членовете при редовно общо събрание и не по-малко от половината плюс един от членовете при извънредно общо събрание.

            Чл. 24. Изпълнителен орган на читалището е настоятелството, което се състои най малко от трима членове и се избира от общото събрание за срок от три години. Членовете на настоятелството да нямат родствени връзки по права или съребрена линия до четвърта степен включително.

            Чл.25. (1)Настоятелството:

1.      свиква общото събрание;

2.      осигурява изпълнението на решенията на общото събрание;

3.      приема проект за бюджет на читалището и го внася в общото събрание;

4.      утвърждава щата на читалището;

5.      взема решение за секретаря и утвърждава длъжностната му характеристика;

6.      приема месечните финасови отчети на читалището;

7.      внася годишен отчет за дейността и годишен финансов отчет в общото събрание;

8.      приема решения за разпореждане със собствено или предоставено за ползване имущество на читалището, както и за бракуване и замяна на движими вещи на читалището.

(2) Настеятелството приема решения в заседание с повече от половината от грасовете на членовете.

(3)При липса на кворум и при необходимост от неотложни действия, решения се вземат извън заседание с подписите „за” и „против”  на членовете наНастоятелството в протокола. след изписаните решения Решенията са законни ако са на лице всички подписи на членовете „за” рещенията без забелижки.

Чл. 26. Председателят на читалището е член на настоятелството и се избира от общото събрание за срок от три години.

Чл. 27. Председателят на читалището:

1.      организира дейноста на читалището съобразно законите на страната и устава на читалището и решенията на общото събрание;

2.      представлява читалището заедно и поотделно със секретаря;

3.      свиква и ръководи заседанията на настоятелството;

4.      ежегодно до 10 ноември прави предложение до кмета на общината за дейността на читалището за следващата година;

5.      отчита дейността си пред настоятелството;

6.      сключва и прекратява трудови договори със служителите на читалището съобразно бюджета и щата  по решение на настоятелството;

7.      председателствува общи събрания;

Чл. 28. (1) Секретарят на читалището е щатният организатор на дейноста му. Същият работи по длъжносна характеристика утвърдена от настоятелството. Секретарят се назначава на безсрочен трудов договор съгласно КТ и решение на настоятелството и може да се уволнява само при спазване на изискванията на КТ, след мотивирано решение на настоятелството. С изтичане на мандата на едно настоятелство договорът със секретаря не се прекратява.

(2) Секретарят не може да е в роднински връзки с членовете на настоятелството и на проверителната комисия по права и по съребрена линия до четвърта степен, както и да бъде съпруг/съпруга на председателя на читалището.

Чл. 29. (1) Секретарят на читалището:

  1. организира изпълнението на решенията на настоятелството, включително решенията за изпълнението на бюджета;
  2. организира текущата основна и допълнителна дейност;
  3. отговаря за работата на щатния и хонорувания персонал;

4.      представлява читалището заедно и поотделно с председателя.

(2) Секретарят на читалището участвува в заседанията на настоятелството с права на съвещателен глас.

Чл. 30. Проверителната комисия се избира от общото събрание в състав от трима членове за срок от три години.

Чл. 31. Членовете на проверителната комисия не могат да бъдат лица които са в трудово- правни отношения с читалището, или са роднини по права линия, съпрузи, братя и сестри или роднини по сватовство от първа степен с членовете на настоятелството.

Чл.32. Проверителната комисия:

1.      осъществява контрол върху дейноста на председателя, настоятелството и секретаря по спазване на устава, закона и решенията на общото събрание на читалището;

2.      уведомява общото събрание за констатирани нарушения, а при данни за престъпление и органите на прокуратурата;

3.      свиква общото събрание при отказ от настоятелството;

4.      предлага освобождаване от отговорност членовете но настоятелството на базата на финансова ревизия.

Чл.32а (1) Не могат да бъдат избирани за председател, членове на настоятелството и на проверителната комисия, както и да бъдат назначавани за секретари лица, които са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер.

(2) Членовете на настоятелството, включително председателят и секретарят, подават декларации за конфликт на интереси при условията и по реда на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси. Декларациите се обявяват на интернет страницата на читалището.

VІ. КАЦЕЛАРИЯ НА ЧИТАЛИЩЕТО

            Чл.33. Канцеларията на читалището се управлява от секретаря.

            Чл.34. Вчиталището се водят следните книги:

1.      Протоколна книга от общите събрания.

2.      Протоколна книга от заседанията на настоятелството.

3.      Регистър за входящата и изходящата кореспонденция.

4.      Заповедна книга.

5.      Инвентарни описи на книгите в библиотеката.

6.      Дневник за библиотеката и регистър на читателите.

7.      Книга за членовете на читалището.

8.      Инвентарна книга за имуществото.

9.      Касова книга с финансови документи.

10.  Летописна книга.

11.  Други книги и документи касаещи дейноста на читалището.

VІІ. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИРАНЕ

            Чл. 35. Народно читалище „ Заря 1902г” набира финансови средства от:

1.      членски внос;

2.      субсидия за делегирани от държавата дейности в областта на културата;

3.      субсидия от общината;

4.      средства по спечелени проекти по програми на Европейския съюз  и проекти на министерства, ведомства, фондации и други неправителствени организации;

5.      лихви по капитала;

6.      завещания и дарения;

7.      чистия приход от мероприятия организирани от читалището.

8.      средства от информационно обслужване и допълнителна стопанска дейност, която не нарушава устава на читалището и законите на страната.

Чл. 36. Завещания, дарения, финасови средства от юридически лица с нестопанска цел и религиозни организации, които обвързват читалището с противни на целите  и интересите му  и законите на страната задължения не се приемат.

Чл. 37.(1) Читалищните средства се съхраняват в банка  по сметка на името на читалището.

(2) Банковите документи за разпореждане с финансовите средства на читалището се подписват от председателят и секретарят заедно.

Чл. 38. (1) Под никъкъв предлог не може да се ипотекира движимо и недвижимо имущество на читалището.

(2) Настоятелството няма право да предоставя собствено или ползвано от читалището имущество възмездно или безвъзмездно:

  1. за хазартни игри и нощни заведения;
  2. за дейност на нерегистрирани по Закона за вероизповеданията религиозни общности и юридически лица с нестопанска цел на такива общности;
  3. за постоянно ползване от политически партии и организации;
  4. на председателя, секретаря, членовете на настоятелството и проверителната комисия и на членовете на техните семейства.

(3) Движими вещи могат да бъдат бракувани или заменени с по-доброкачествени само по решение на настоятелството.

Чл.38а При извършване на процедура по ликвидация ликвидаторът на читалището се определя от Софийския окръжен съд. Имуществото на читалището останало, след удовлетворяване на кредиторите се предоставя от ликвидатора  на Община Ихтиман, като същото бъде предоставено първо на училището във Вакарел или на друга близка по цели и дейност организацияв с. Вакарел. Ако такова не съществува  на някое от читалищата в селата от общината по решение на Общинския съвет. Събраните веществени етнографски сбирки, документални и фото архиви да се предадат на Иторически музей Ихтиман.

Чл. 39. Приемането , влагането и разходването на читалищните средства става само срещу издадени документи, за редовността на които отговарят председателят и секретарят.

Чл. 40.(1) Месечните отчети за разходите се одобряват с решение на настоятелството.

(2)Читалищното настоятелство изготвя годишния отчет за приходите и разходите, който се приема от общото събрание.Отчетът за изразходваните от бюджета средства се представя в общината до 30 март на следващата година.

VІІІ. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

            Чл. 41. Народно читалище „ Заря 1902г.”  с. Вакарел е основано но 25, март 1902г. и има седалището си в с.Вакарел с адрес на управление пл. „Освобождение” № 2

Чл. 42. Читалищните празници са:

1.      25, март-Благовещение- ден на създаване на читалището.

2.      24, май- ден на славянската писменост и българската култура.

3.      1, ноември-ден на народните будители.

Чл. 43. Целта и името на Читалището са неизменяеми, изключая случаи предвидени в закона.

Чл. 44. Читалището има кръгъл печат с разтворена книга в центъра и надпис наоколо Народно читалище „ Заря 1902г. с. Вакарел.

Чл. 44а Народно читалище „ Заря 1902г. може да членува по решение на настоятелството в читалищни сдружения и Съюза на народните читалища.

Чл. 45. Читалището се регистрира в Софийския окръжен съд като юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза съгласно  Закона за народните читалища.

ІХ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.

1. Настоящият устав е приет на извънредно общо събрание на читалище  „Заря”  на 11. 08. 1997г. и допълнен съгласно указанията на окръжния съд на 20. 09. 1997г.

1а. Настоящият устав е изменен и допълнен съгласно § 34 от преходните и заключителни разпоредби към закона за изменение и допълнение на закона за народните читалища.(обн. - дв, бр. 42 от 2009 г.) на редовно общо събрание проведено на 10.12.2009г.

2. Устава влиза в сила от датата на регистрацията му в Софийския окръжен съд.

3. Устава да се подпише от присъствуващите действителни членове на събранието за окончателното му приемане.

 

ИСТОРИЯ

РЪКОВОДСТВО

КОНТАКТИ

ШКОЛИ И СЪСТАВИ

БИБЛИОТЕКА

ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ФОРМАЦИЯ ”ВАКАРЕЛЧЕ”

ГРУПА ЗА АВТЕНТИЧЕН ФОЛКЛОР

ТЕАТРАЛЕН КОЛЕКТИВ

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕНИН

АЛБУМ