894         НОВИНИ И ОБЯВИ

 

 

 

 

20 19.09.2016г. ОБЯВА ЗА ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

            Във връзка с предстоящо кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ на НЧ „Заря – 1902” с. Вакарел, общ. Ихтиман, обл. София с проект: "Основен ремонт и преустройство на НЧ „Заря –1902 с. Вакарел, общ. Ихтиман, обл. София по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, подмярка 7,2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., моля да представите:

1. Оферта за изпълнение на доставка и монтаж на оборудване на обект: "Основен ремонт и преустройство на НЧ „Заря –1902 с. Вакарел.

2. Оферта за изпълнение на доставка и монтаж на озвучителна техника и аксесоари на обект: "Основен ремонт и преустройство на НЧ „Заря –1902 с. Вакарел

3. Оферта за изпълнение на доставка на климатична техника на обект: "Основен ремонт и преустройство на НЧ „Заря –1902 с. Вакарел

4. Оферта за изпълнение на доставка на народни носии и аксесоари на обект: "Основен ремонт и преустройство на НЧ „Заря –1902 с. Вакарел

            Всяка оферта следва да съдържа:

            1. Име и адрес на оферента;

            2. Цена в лева с посочено ДДС;  

            3. Количествена сметка с посочени единични цени за всяка дейност и обща прогнозна цена, посочена в левове с описан ДДС;

            4. Срок на валидност на офертата;

            5. Дата на издаване на офертата; 

            6. В случай, че офертите са местни лица, то те следва да са вписани в Търговския регистър, а ако са чуждестранни лица- следва да представят документ за правоспособност съгласно националното си законодателство;

            Всяка оферта следва да съдържа цялата необходима информация, за да бъде оценена. Всички заинтересовани лица могат да получат Количествена сметка от секретаря на НЧ „Заря –1902 с. Вакарел, пл. „Освобождение” № 2 всеки работен ден от 08:30 – 12:00ч и от 13:00ч. до 17:00ч.

             Офертата да бъде изготвена на официална бланка на представляваната от Вас фирма, подписана, подпечатана, и да ни бъде изпратена по пощата с обратна разписка на адрес: с. Вакарел, общ. Ихтиман, пл. „Освобождение” № 2 или доставена лично в срок до 17:00 часа на 28.09.2016 г.