БИБЛИОТЕКА ПРИ ЧИТАЛИЩЕ „ЗАРЯ” с. ВАКАРЕЛ

 

   Една от основните дейности от създаването на читалището до наши дни е библиотечната му дейност. Неизброимо е числото на вакарелци запознали се за първи път с любимата книга, насърчила знания и удовлетворили потребностите си от информация от вестници и списания получавани в библиотеката. Създаването на читалищна библиотека  е първата задача след учредяване на читалището. Ръководейки се от този принцип, основателите на вакарелското читалище събират помежду си книги и полагат началото на публична читалищна библиотека. Съществуването на същата е регламентирано и в устава на читалището в т. 2. През 1909г., за отстраняването на нередностите при използване на библиотеката и читалнята,комисия в състав – Захари Ив. Гешаков, Цветан Георгиев и Павел Гетов предлагат на общото събрание да се приеме правилник за ползуване на библиотеката и читалнята,който за съжаление не е запазен.

Около прилагането на наредбата видно от протокола се разгаря спор по прилагането на чл. 8, според който за използването на библиотеката и читалнята следва да се заплаща такса. Острите дебати довеждат до освобождаването от такса на ученици и бедни. Ако се прегледат протоколите от годишните събрания се вижда,около10% от годишния приход се отделя за закупуване на книги, около 4-5% за подвързване на стари книги и около20% за абонамент на вестници и списания. Горното е видно от долупосочената таблица.

 

 

година

нови книги

подвързия

вестн.и списания

1910

50лв.

30лв.

80лв.

1914

200лв.

100лв.

120лв.

1925

1000лв.

 

900лв.

1988

1800лв.

150лв.

800лв.

            Ако направим един прецизен анализ на таблицата се вижда , че почти половината от приходите на читалището са за издръжка на библиотеката.Първите вестници и списания,които са получавани в библиотеката и са се ползували в читалнята са:” ДЕН”, „ДНЕВНИК” , „БЪЛГАРАН” ,”ЗОРА” , „ПРЯПОРЕЦ” и други, а от списанията  „ВЕСЕЛУШНА”, „ПАНЕДОНСКА ЗВЕЗДА”, „СЪВРЕМЕННИК”, „НОВО ОБЩЕСТВО”, „СВЕТЛИНА”, „РОДИНА”, „КАРТИННА ГАЛЕРИЯ”, „ДЕМОКРАТИЧЕН ПРЕГЛЕД”, „КУЛТУРНО ЕДИНСТВО”, „СЛЪНЧОГЛЕД”. Прави впечатление , че в библиотеката са получавани и различни научни списания целящи просвещаването на вакарелци, а именно:”БЪЛГАРСКА МИСЪЛ”, „БЪЛГАРСКА ИСТОРИЧЕСКА БИБЛИОТЕКА”, „ПРИРОДА”, „НАРОДНО ЗДРАВЕ”, "БЪЛГАРСКО ОВЩАРСТВО”, „ЗЕМЕДЕЛИЕ И СКОТОВЪДСТВО”.

През 30 те години разполага с около 200 тома , а читателите са около 2000 души. Прави се опит за създаването на научен отдел към библиотеката. Закупувани са различни статистически сборници, в които се разглеждало развитието на отделните окръзи. Сред книгите могат да се срещнат „ЗАКОН ЗА ПЕНСИИТЕ”, „ПОЛОЖЕНИЕТО НА ДЪРЖАВНОТО СЪКРОВИЩЕ”, „ПРЕГЛЕД НА БЪЛГАРСНАТА ДРУЖЕСТВА И БАНКИ”, „ЧАСТНИ ИЛИ ДЪРЖАВНИ ЖЕЛЕЗНИЦИ”, „УЧЕБНА ЧИТАНКА ЗА РУСКИ ЕЗИК”.

За първи път при конструирането на читалищното настоятелство през 1920 година официално се споменава длъжността библиотекар и при изборите за управително тяло за пръв библиотекар е определен учителят Славко Владимиров.

През 1921- 1922 година на библиотеката са подарени много книги от народния трибун , писателят Цанко Бакалов Церковски, тогава министър на просветата в кабинета на Стамболийски.

         През1934 година събрани произведения и много книги подарява Стоян Ватралски, виден общественик и писател от Вакарел.

          През годините библиотеката се утвърждава като основен просветен център , обогатява се ежегодно книжния фонд. За ръста на библиотеката говори направеното сравнение между 1960 - 2007година.

 

БИБЛИОТЕЧЕН ФОНД

1960г.

2007

Общ брой книги

2203

14783

Общ отдел

6

126

философия

4

125

Обществено политически науки

361

1102

езикознание

2

11

природо математически

42

337

Медицински

59

229

технически

13

329

селскостопснски

192

228

изкуство

17

214

Игри и спорт

6

71

литературознание

45

431

История

20

623

география

6

140

Детска

354

2473

художествена

2416

8533

         Особен принос в развитието на библиотеката има Йорданка Савова Спасова, която е назначена за библиотекар,след като завършва библиотекарския институт през 1960 година и повече от 30 години работи и като секретар, самодеец, художествен ръководител. Ежегодно библиотеката обслужва около 400 редовни читатели и многократно повече временни, които желаят да направят отделни справки в библиотеката .Освен това библиотеката организира срещи с писатели, обсъждане на книги, седмица на детската книга съвместно с ОУ „Христо Смирненски”.

            Незабравими ще останат за вакарелци миговете прекарани с писателите Ангел Каралийчев, Калина Малина, Стоян Ц. Даскалов, Орлин Василев, Стефан Дичев, Емил Коралов, Ваня Филипова, Кирил Божилов, Русалина Попова, Любен Станев, Господин Свещаров, Елена Огнянова, Чавдар Шинов, Дончо Цончев, Коста Странджев и много други публицисти, художници, артисти.

            Под ръководството на библиотеката се провеждат различни читателски конференции, литературни вечери, обсъждания на книги и викторини.Подреждат се изложби и кътове от книги посветени на годишнини на голями  писатели, исторически събития и други.И до днес библиотеката на читалище „ Заря” продължава да бъде основен културно- просветен център в селото.Тук все още се пази заветът на предците да се хвърлят искрите на знанието сред вакарелци за тяхното изграждане днес, като модерни европейски граждани.